trenutak

Internet prodavnica poklona i poklon vaučera
Trenutak nije sajt za grupnu kupovinu, naša ponuda je stalna i sačinjena je od najkvalitetnijih proizvoda i usluga u Srbiji!

Uslovi korišćenja

Početna » Uslovi korišćenja

Posetom i korišćenjem internet prodavnice Trenutak.rs prihvatate dole navedene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu "Uslovi korišćenja"). Sadržaj ove stranice je poslednji put ažuriran 10/05/2016 godine.

Posrednička uloga

Ellecta International d.o.o., u svojstvu operatera portala Trenutak, kao posrednik omogućuje prodaju proizvoda i usluga za račun odabranih trgovaca sa kojima ima poslovnu saradnju (u daljem tekstu "Partneri"), ustupajući im softversku infrastrukturu za generisanje narudžbina i izdavanje i evidenciju poklon vaučera. Osim ukoliko nije drugačije naglašeno, Trenutak nije ponuđač proizvoda niti izvršitelj usluga koje su oglašene na prodaju, i nije kadrovsko-tehnički osposobljen za njihovo realizaciju.

 

Opšti uslovi kupovine

Slanjem narudžbine potrošači potvrđuju da prihvataju i razumeju uslove kupovine. Svaka narudžbina napravljena putem Trenutka je obavezujuća za potrošača i smatraće se automatski potvrđenom od strane Partnera čiji su proizvodi i/ili usluge ponuđene na Trenutku. Partneri će po prijemu narudžbine proizvode i usluge isporučiti u roku naznačenom u uslovima prodaje svakog proizvoda ili usluge. U slučaju prodaje proizvoda Partner će dostavu izvršiti na adresu kupca samostalno ili kurirskom službom, dok će se u slučaju prodaje poklon vaučera Trenutak slanje vaučera potrošaču izvršiti isključivo elektronskim putem u PDF formatu na email adresu naznačenu prilikom kupovine. U slučaju bilo kakve promene, Partner će samostalno ili u saradnji sa Trenutkom obavestiti potrošača.

 

Izdavanje poklon vaučera

Trenutak izdaje poklon vaučere u ime svojih Partnera, koji su ujedno izvšioci usluge. Izdavanje poklon vaučera vrši se putem softverskog rešenja koje Trenutak stavlja na raspolaganje Partnerima, a koje predstavlja sastavni deo internet prodavnice na domenu www.trenutak.rs Odogovrnost za realizaciju usluge snosi pravno ili fizičko lice koje je na vaučeru jasno naznačeno kao pružalac usluge.

 

Registrovani korisnici

Korisnicima se u smislu ovog dokumenta smatraju sva fizička i pravna lica koja su registracijom na Trenutak prihvatile i saglasile se sa ovim Uslovima korišćenja. Kako je za kupovinu poklon vaučera neophodna prethodna rezervacija, Kupcima se smatraju svi Korisnici koji su izvšili kupovinu poklon vaučera za usluge koje su oglašene na prodaju putem Trenutka. Pravo korištenja Trenutka je lično pravo korisnika i nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Trenutak zadržava diskreciono pravo da u bilo kom trenutku raskine poslovni odnos s bilo kojim Korisnikom, pri čemu shodno ovim Uslovima korišćenja odgovornost i obveze korisnika ostaju nepromenjene.

Primaoci poklon vaučera

Primaocem poklon vaučera smatraju se osobe na čije ime je naslovljen poklon vaučer. Kako Primaoci vaučera ne moraju biti korisnici Trenutka, dužnost je Kupca da ih obavesti o sadržaju Uslova korišćenja, kvalitativnim opisom i ograničenjima usluge na koju se poklon vaučer odnosi. Drugim rečima, vaučer može iskoristiti samo osoba na koju je taj vaučer naslovljen.

Obaveze Primaoca vaučera

Primaoc poklon vaučera dužan je da sa pažnjom obezbedi poklon vaučer od neovlaštenog korištenja, gubitka ili krađe. Trenutak i Partneri ne snose nikakvu odgovornost za bilo koji oblik štete koji može nastati krađom ili neovlašćenim korišćenjem poklon poklon vaučera.

Sadržaj poklon vaučera

Svaki poklon vaučer sadrži ime Primaoca, naziv usluge koja je predmet poklon vaučera, datum izdavanja, datum isteka, podatke o izdavaocu i identifikacioni kod vaučera. Logotipi Trenutka na vaučeru predstavljaju oznaku da je vaučer izdat putem softverskog rešenja koje Trenutak stavlja na raspolaganje Partneru, i ne treba ga tumačiti na način da je Trenutak izdavalac samog vaučera.

Cene, povraćaj i zamena poklon vaučera

Sve cene poklon vaučera izražene su u dinarima, i uključuju pripadajuće poreze. Cene svih poklon vaučera dostupnih putem Trenutka iste su ili niže u odnosu na cene ponuđene samostalno od strane Partnera, a Partneri su dužni da u slučaju promene cene njihovih usluga blagovremeno obaveste Trenutak u cilju usklađivanja ponude. Ukoliko kojim slučajem dođe do nesklada cena, Trenutak ne odgovara za bilo kakvu proisteklu štetu. Trenutak zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Poklon vaučeri kupljeni putem Trenutka ne mogu se vratiti izdavaocu, i nisu zamenjivi za novac ili druge poklon vaučere.

Period važenja poklon vaučera

Period važenja poklon vaučera definišu Partneri, shodno principima svog poslovanja i karakteristikama njihove usluge. Informacija o periodu važenja poklon vaučera istaknuta je na stranici sa opisom svake usluge, i moguće ju je saznati pre kupovine. Nakon izdavanja poklon vaučera, datum isteka zaključno sa kojim se poklon vaučer može iskoristiti je vidno istaknut na samom vaučeru. Nakon isteka roka do koga se poklon vaučer može realizovati, Partner nije u obavezi da realizuje uslugu na koju se vaučer odnosi. Ukoliko imate nedoumice u vezi trajanja poklon vaučera, molimo vas da pre kupovine kontaktirate Trenutak putem email adrese pitanja@trenutak.rs 

Realizacija poklon vaučera

Realizacija usluge koja je predmet poklon vaučera isključiva je odgovornost pružaoca usluge, odnosno samih Partnera. Vaučere je moguće iskoristiti shodno kriterijumima i ograničenjima definisanim i vidno istaknutim na stranici sa opisom usluge. Partneri zadržavaju pravo da za realizaciju usluga koje su predmet poklon vaučera angažuju podizvođače ili treća lica. Partneri su u obavezi da uslugu koja je predmet poklon vaučera isporuče na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve kvalitativne standarde i normalne procedure koje primenjuju u svom redovnom poslovanju sa krajnjim korisnicima njihovih usluga. Realizacija usluge koja je predmet poklon vaučera zavisi od raspoloživosti termina kod Partnera, te je nakon prijema poklon vaučera rezervaciju usluge potrebno napraviti unapred direktno sa Partnerom.

Rezervacija termina za unapred poznate datume

Ukoliko Kupac želi da poklon vaučer bude realizovan od strane Primaoca određenog datuma koji je unapred poznat, pre kupovine poklon vaučera je neophodno je putem  email adrese pitanja@trenutak.rs kontaktirati osoblje Trenutka koje će kontaktirali partnera i pismenim putem potvrditi raspoloživost termina za željeni datum. U suprotnom, Partner koji realizuje uslugu neće biti odgovoran nemogućnost rezervacije ili realizacije usluge u željenom terminu.

Prenosivost poklon vaučera na treće osobe

U cilju sprečavanja neovlašćenog korišćenja vaučera ili bilo koje vrste zloupotreba, poklon vaučeri kupljeni putem Trenutka nisu prenosivi na treće osobe, osim u slučaju saglasnosti primaoca ili ukoliko nije drugačije naznačeno od strane Partnera.

Isporuka poklon vaučera putem elektronske pošte

Poklon vaučeri isporučuju se u elektronskom formatu na adresu primaoca putem elektronske pošte. Trenutak nije i ne može biti odgovoran za gubitak poklon vaučera koji je nastao kao rezultat blokiranja prijema elektronske pošte od strane SPAM filtera, firewall-a ili bilo kog drugog oblika zaštite elektronske pošte. Trenutak ne snosi odgovornost za nemogućnost isporuke poklon vaučera usled pogrešno unete email adrese Primaoca prilikom kupovine. Ukoliko iz bilo kog razloga ne dođe do isporuke poklon vaučera, možete se obratiti na email adresu kontaktirati osoblje Trenutka putem email adrese pitanja@trenutak.rs

Viša sila (Vis major)

Realizacija pojedinih usluga ponuđenih na prodaju putem Trenutka može zavisiti od vremenskih uslova ili određene više sile nad kojima ni Trenutak ni Partner nemaju direktnu kontrolu. Ni Trenutak ni Partner neće snositi odgovornost za nemogućnost realizacije usluge usled sprečenosti iz razloga više sile, kao ni za bilo koji vid štete koji može nastati otkazivanjem rezervacije ili remećenjem realizacije usluge usled navedenih oklonosti. Ukoliko dođe do otkazivanja rezervacije usled loših vremenskih uslova, Partner će Primaocu vaučera ponuditi prvi slobodan termin za realizaciju usluge.

Opasne i rizične usluge

Pojedine usluga ponuđene na prodaju putem Trenutka mogu nositi rizik od povreda i biti potencijalno opasne po život. Pre kupovine i realizacije bilo koje usluge, Kupac i Primaoc vaučera moraju biti svesni ove vrste rizika. Svaku uslugu koju realizuje Partner Primaoc odnosno krajnji korisnik usluge realizuje isključivo na sopstvenu odgovornost. Trenutak nije i ne može biti odgovoran za sigurnost Primaoca odnosno kranjeg korisnika usluge koja je predmet poklon vaučera.

Reklamacije na rad Partnera

Ukoliko imate objektivne pritužbe vezanu za realizaciju usluge od strane Partnera, možete ih prilikom rezervacije ili realizacije usluge saopštiti direktno Partneru kako bi bilo koji vid nesporazuma bio otklonjen na licu mesta. Ukoliko sporazumno sa Partnerom ne uspete da rešite nastali nesporazum, možete nam se obratiti putem email adrese reklamacije@trenutak.rs. U cilju zaštite interesa svojih korisnika, Trenutak će u slučaju pritužbe na rad Partnera pokušati da utvrdi razlog vašeg nezadovoljstva, koje može rezultirati raskidom saradnje sa problematičnim Partnerom.

Ilustrativna priroda materijala

Grafički, foto, video i ostali materijali korišćeni u opisivanju usluga su isključivo ilustrativne prirode. Trenutak ne snosi odgovornost za njihovu verodostojnost, ne garantuje da će sadržaj na mestu realizacije usluge biti identičan sadržaju navedenih materijala, i ne snosi odgovornost ukoliko do takvih nepodudaranja dođe.

Ograničenje odgovornosti

Korisnici su prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglasni da Trenutak, njegove zaposlene i odgovorne osobe neće ni pod kojim okolnostima smatrati odgovornim za naknadu bilo kakvog eventualnog gubitka, štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koja može nastati usled korišćenja Trenutka.

Kao posrednik u prodaji usluga, Trenutak ne daje nikakve garancije niti jemstvo vezane za tačnost opisa, standarde i kvalitet usluga realizovanih od strane Partnera. Trenutak nije i ne može biti odgovoran za bilo koji oblik povreda, bolesti, štete, gubitka, potraživanja i troškove koji su u celosti, ili u bilo kom delu, urzokovane radom Partnera ili trećih lica koja Partner može angažovati za realizaciju usluge koja je predmet poklon vaučera. Trenutak ne odgovara za bilo koji vid gubitka ili štete koja može biti prouzrokovana izostalom, pogrešnom, nekvalitetnom ili neblagovremenom realizacijom usluge od strane Partnera, jer nije pravno odgovoran niti je tehnički u mogućnosti da kontroliše celokupan tok njene realizacije. U eventualnim situacijama u kojima shodno ovim Uslovima korišćenja nije moguće utvrditi odgovornost učesnika u procesu kupovine i realizacije poklon vaučera, odgovornost Trenutka može se maksimalno kvantifikovati u iznosu vrednosti kupljenog poklon vaučera.

Internet nije potpuno sigurno okruženje, i Trenutak ne garantuje apsolutnu bezbednost podataka niti snosi odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu koja može proisteći usled neovlašćenog pristupa, krađe, nemara, prekida u komunikacijama, uništenja ili modifikovanja podataka, tehničke greške, malicioznog kompjuterskog virusa, ili neke druge nepredvidjene okolnosti. Trenutak ne snosi odgovornost za bilo koji vid hardverskog, softverskog, zdravstvenog ili bilo kog drugog vida oštećenja koja mogu nastati kao posledica korišćenja Trenutka.

Pravilno korišćenje Trenutka

Zabranjeno je ručno ili automatsko preuzimanje sadržaja ili delova sadržaja Trenutka. Pod sadržajem se podrazumavaju tekstualni i video sadržaji, logotipi, opisi usluga, fotografije, korisniški podaci i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. U cilju zaštite interesa svojih korisnika kao i svojih poslovnih interesa, Trenutak se neće ustručavati da eventuale prekršioce procesuira sudskim putem i traži odgovarajuću materijalnu nadoknadu.

Dostupnost usluge

Trenutak ne garantuje da u radu internet prodavnice neće biti prekida u radu, tehničkih poteškoća i grešaka. Trenutak zadržava pravo da u svakom momentu i bez prethodne najave privremeno ili trajno izmeni, ograniči ili obustavi dostupnost informacija, usluga i same internet prodavnice u delovima ili u celini, ne snosivši pritom odgovornost za eventualnu materijalnu i svaku drugu štetu koja može nastati u slučaju redukovane ili u potpunosti obustavljene dostupnosti. 

 

Sigurnost plaćanja karticama

Plaćanje platnim karticama obavlja se u okruženju izvan Trenutka, na sigurnim sajtovima procesora plaćanja. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, UniCredit Banka AD Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Iz sigurnosnih razloga, Trenutak ni u jednom delu procesa ne dolazi u posed brojeva kartica, naloga ili drugih poverljivih podataka unesenih prilikom plaćanja.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja platnim karticama biće obavljena u dinarima. Iznos za koji će Vaš račun biti zadužen dobija se konverzijom valute u dinar prema kursu Narodne banke Srbije. Ukoliko plaćate iz inostranstva, pri zaduživanju Vaše kartice isti iznos se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primenjuju operateri platnih kartica. Zbog navedenih konverzija valute moguće je da dođe do male razlike u ceni koja je naplaćena, od cene koja je iskazana na našem sajtu.

Autorska prava

Internet prodavnica Trenutak.rs (u daljem tekstu "Trenutak") je vlasništvo preduzeća Ellecta International doo. Softversko rešenje koje pokreće Trenutak posebno je projektovano i razvijeno za potrebe Trenutka, i u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjen je svaki oblik njegovog neovlašćenog kopiranja i upotrebe. Najstrožije je zabranjeno kopiranje, objavljivanje ili menjanje bilo kog sadržaja dostupnog putem Trenutka, bez izričitog pismenog odobrenja od strane Trenutka.

Promena pravila korišćenja

Trenutak zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši promenu Uslova korišćenja, i obaveza je svih korisnika da se o tim promenama samostalno informišu posećivanjem ove stranice. Iako nije u obavezi da to učini, Trenutak će nastojati da o svakoj suštinski bitnoj promeni Uslova korišćenja na adekvatan način obavestiti postojeće korisnike. Nova, dopunjena ili izmenjena pravila stupiće na snagu od trenutka objavljivanja, i mogu ukoliko je neophodno imati i retroaktivno dejstvo.

U Beogradu,

10.05.2016 godine

.